Uchwała nr II/4/06Rady Gminy Rypinz dnia 6 grudnia 2006w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz. 758) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr II/4/06
Rady Gminy Rypin
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz. 758) uchwala się, co następuje :


§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :
 
1) od budynków lub ich części :
    a) mieszkalnych lub ich części – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
        mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
        gospodarczej – 17,- zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
        kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,- zł od 1 m2 powierzchni
        użytkowej,
 
    d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
        świadczeń zdrowotnych – 3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
    e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
        działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
        – 1,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
     f) letniskowych ­– 6,- zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  
2) od budowli – 2 % ich wartości;
 
3) od gruntów :
a)  związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza
lub leśna bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni;
 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,50 zł od 1 ha powierzchni;
 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni.
 
§ 2.
1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów na zasadach określonych w odrębnej uchwale.
2. Podatek od nieruchomości płatny jest u sołtysa, w kasie urzędu gminy lub na konto bankowe.
 
§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1) nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
2) budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do wywarzania wody
    i odprowadzania ścieków będących w użytkowaniu gminy Rypin;
3) nieruchomości zajęte na potrzeby bibliotek gminnych.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                         
      Jan Pankowski

plik do pobrania (39kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (20 grudnia 2006, 09:11:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2587