Uchwała nr II/6/06Rady Gminy Rypinz dnia 6 grudnia 2006w sprawie podatku rolnego na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.( M.P. Nr 74, poz. 745 ) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr II/6/06
Rady Gminy Rypin
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie podatku rolnego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.( M.P. Nr 74, poz. 745 ) uchwala się, co następuje :


§ 1. Obniża się średnią cenę żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu  żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M.P. Nr 74, poz. 745 ) z kwoty 35,52 zł za 1 dt do kwoty 27,- zł za 1 dt stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

                                                                                     Przewodniczący Rady
 
                                                                                         Jan Pankowski

plik do pobrania (24kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (20 grudnia 2006, 09:43:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2808