OGŁOSZENIE NR 1/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie


Rypin, dnia 17.02.2016 roku

OGŁOSZENIE NR 1/2016
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie
                   
  Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. )
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie
 
ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych  w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Rypinie ul. Lipnowska 4.
  
1.    Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe o kierunku administracja;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6) staż pracy w pomocy społecznej;
7) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania   do obsługi świadczeń rodzinnych.

2.
   Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
3) zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
4) dokładność i samodzielność;
5) umiejętność świadczenia pracy z klientem, w szczególności trudnym;
6) znajomość przepisów prawnych: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.  U. poz. ), Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych    (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).

3
.    Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
1) przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych;
2) prowadzenie rejestrów świadczeń wychowawczych;
3) sporządzanie projektów decyzji;
4) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych;
5) sporządzanie sprawozdawczości;
6) wprowadzanie wniosków do programu świadczeń wychowawczych.

4. 
     Wymagane dokumenty i ich składanie:
1)      list motywacyjny;
2)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz ewentualny staż pracy;
5)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds.  świadczeń wychowawczych" do 4 marca 2016 roku, do godz. 15.30, na wskazany adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Lipnowska 4,  87-500 Rypin.
 
            Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik GOPS w Rypinie – osobiście w Ośrodku (p. nr 6) lub telefonicznie pod  tel. 54 280 9706.
 
5.    Postanowienia końcowe:
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
4) lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
 
                                                    Kierownik  
                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                   w Rypinie
 
                                                   Halina Słowik

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS Halina Słowik (10 września 2015)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (11 września 2015, 09:03:04)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (17 lutego 2016, 09:33:25)
Zmieniono: dodano nowe ogłoszenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4066