OGŁOSZENIE NR 2/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Rypin

Rypin, dnia 06.07.2016 roku


OGŁOSZENIE NR 2/2016
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
w Urzędzie Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Rypin
 
ogłasza nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4.
  
1. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, administracja.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
6. Staż pracy w administracji publicznej (preferowany).

2. Wymagania dodatkowe:
1. Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy.
2. Zaangażowanie, kreatywność i punktualność.
3. Dokładność i samodzielność. 
4. Umiejętność świadczenia pracy z klientem, w szczególności trudnym.                   
5. Znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.
6. Znajomość przepisów prawnych: ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz rozporządzeń wykonawczych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:                
1. Prowadzenie Rejestru Mieszkańców (RM) oraz Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców (RZC).                                                                                                                                               2. Wykonywanie czynności związanych z zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały oraz zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego w Rejestrze PESEL poprzez Aplikację "Źródło".                                                                                                          3. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL z urzędu i na wniosek.
4. Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych oraz o odmowie udostępnienia danych osobowych.                                                    
5. Usuwanie niezgodności, aktualizacja, weryfikacja danych w Rejestrze Mieszkańców (RM), Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców (RZC) oraz Rejestrze PESEL, poprzez Aplikację  "Źródło".                                                                                                                                                  6. Wydawanie zaświadczeń  z Rejestru Mieszkańców (RM) oraz Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców (RZC).      
7. Przyjmowanie wniosków o dowód osobisty.
8. Wydawanie dowodów osobistych.            
9. Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)- poprzez Aplikację "Źródło". 
10. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO).                  
11. Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych oraz odmowie udostępniania danych osobowych z RDO.                                                                                                
12. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO).   
13. Sporządzanie spisów wyborców i innych wykazów.          
14. Inne prace zlecone przez wójta lub sekretarza gminy. 
15. Szczegółowy wykaz zadań zostanie określony w zakresie czynności pracownika.

4. Wymagane dokumenty i ich składanie:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz ewentualny staż pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds.  ewidencji ludności i dowodów osobistych" do 21 lipca 2016 roku, do godz. 15.30, na wskazany adres: Urząd Gminy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
 
5. Postanowienia końcowe:
1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
 
 
                                                                                WÓJT
 
                                                                                                dr inż. Janusz Tyburski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (6 lipca 2016)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (6 lipca 2016, 14:06:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3316