OGŁOSZENIE NR 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Rypin


Rypin, dnia 26.09.2017 roku
 
OGŁOSZENIE NR 1/2017
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Rypin
                      Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm. )
 
Wójt Gminy Rypin
 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4.
  
1.      Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie;
2)  wykształcenie wyższe, preferowane drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym o kierunkach dziennikarstwo, administracja;
3)  co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej;
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;   
6)  znajomość przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy, instrukcji kancelaryjnej, prawa prasowego;                                                                                                                                           
7)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.


2.      Wymagania dodatkowe:


1)  zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;
2)  zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
3)  dokładność, samodzielność, wysoka kultura osobista;                                                                                                                                   4)  umiejętność jasnego precyzyjnego formułowania myśli w mowie i na piśmie;
5)  znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
6)  prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
 
  3.      Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

1.  Opracowywanie i realizacja strategii promocji gminy oraz jej bieżąca aktualizacja.
2.  Organizowanie z ramienia gminy wszelkich imprez kulturalno-promocyjnych  oraz współpraca z innymi organizatorami imprez i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym .
3.  Realizacja prac związanych ze strategią gminy, rewitalizacją gminy, projektami LGD.
4.  Przygotowywanie materiałów do oficjalnego informatora gminy „Głos Gminy Rypin".
5.  Redakcja i aktualizacja oficjalnej strony internetowej www.rypin.pl. oraz biuletynu informacji publicznej i portali społecznościowych.
6.  Wykonywanie dokumentacji fotograficznej z imprez, działań promocyjnych, infrastruktury gminy, zrealizowanych zadań gospodarczych i społecznych oraz tworzenie banku zdjęć.
7.  Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy i stowarzyszeniami w zakresie wspólnych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym.
8.  Opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych, przygotowanie i realizacja kampanii reklamowych i akcji promocyjnych.
9.  Opracowanie koncepcji i nadzór nad produkcją gadżetów promocyjnych gminy.
10. Współpraca z lokalnymi mediami.
11. Prowadzenie Kroniki Gminy Rypin.                                                                                                                         12. Wykonywanie zadań w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.                                                                                                                                                                    13. Gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących infrastruktury turystycznej oraz turystycznych zasobów gminy.                                                                                                                                                                                                  14. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej gminy oraz zasad jego używania.
15. Opracowywanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
16. Przygotowywanie konkursów na realizację zadań z zakresu sportu.
17. Realizacja oznaczania turystycznego gminy .
18. Prowadzenie spraw zgromadzeń oraz imprez masowych.
19. Współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz  Rozwoju Gminy Rypin.
20. Wykonywanie innych prac zleconych przez wójta lub sekretarza.
 
4.      Warunki pracy:
 
1)      pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
2)      kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni
oczekiwania pracodawcy;
3)   praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
4)   usytuowanie stanowiska pracy: pierwsze piętro, wejście po schodach.                                                              
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu sierpniu 2017 roku wyniósł mniej niż 6 %.
 
5.      Wymagane dokumenty i ich składanie:
 
1)      list motywacyjny;
2)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy;
5)      oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.;
7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych    (Dz. U. z 2016 r. Nr 101, poz. 902).
           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej", do godz. 1530 dnia 11 października 2017 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy ul. Lipnowska 4,     87-500 Rypin.
 
 
6.      Postanowienia końcowe:
 
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;                                                                       
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy    kwalifikacyjnej;
4) lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;
5) kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;
6)  złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie urzędu w ciągu 21 dni od zakończeniu naboru. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną zmakulowane.                                                                                                                                                            7)  dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy, pokój nr 19, telefon 54 280 2137.
     
 
                                                                                        WÓJT
 
                                                                                                       dr inż. Janusz Tyburski

metryczka


Wytworzył: Wót Gminy Rypin (26 września 2017)
Opublikował: Marcin Żołnowski (26 września 2017, 15:09:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1838