OGŁOSZENIE NR 3/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin


Rypin, dnia 13.11.2017 r.
 

OGŁOSZENIE NR 3/2017
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin
                    
 Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach  samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 )
 
Wójt Gminy Rypin
 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4.
 
 
1.      Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie;
2)  wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunkach administracja, prawo, pedagogika;
3)  studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą;
4)  co najmniej 2 - letni staż pracy;
5)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7)  znajomość przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, instrukcji kancelaryjnej,  Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o systemie oświaty,  ustawy  Prawo Oświatowe, ustawy  przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe,  ustawy  Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, aktów wykonawczych do tych ustaw;                                                                                                                                           
8)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
2.      Wymagania dodatkowe:

1)  zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;
2)  zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
3)  dokładność, samodzielność, wysoka kultura osobista;                                                                                                                              4)  znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
5)  prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
 
3.      Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1.      Koordynowanie działań organu prowadzącego w zakresie nadzoru i kontroli funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.
2.      Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego.
3.      Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie powołania, reorganizacji i likwidacji placówek oświatowych.
4.      Przygotowywanie i organizowanie naborów na stanowiska dyrektorów szkół.
5.      Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.            
6.      Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawach oświatowych.
7.      Prowadzenie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektorów szkół.
8.      Koordynowanie działań w zakresie dowozu dzieci do szkół i odwozu do domów.
9.      Sporządzanie informacji i analiz dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych.
10.  Analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przygotowanie ich do zatwierdzenia.
11.  Wyszukiwanie informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych na cele oświatowe, przygotowywanie dokumentacji i realizacja projektów oświatowych.
12.  Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych dyrektorów szkół.
13.  Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku  szkolnego i prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku nauki.
14.  Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych.
15.  Przygotowywanie raportów o stanie oświaty oraz o wynikach egzaminów zewnętrznych.
16.  Wykonywanie zadań związanych z organizowaniem i dofinansowaniem kształcenia i dokształcania nauczycieli.
17.  Przygotowywanie sprawozdań i statystyk dotyczących oświaty, w tym gromadzenie i przekazywanie danych w Systemie Informacji Oświatowej.
18.  Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
 
4.      Warunki pracy:
 
1)      pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
2)      kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni
oczekiwania pracodawcy;
3)   praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
4)   usytuowanie stanowiska pracy: pierwsze piętro, wejście po schodach.                                                               
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu wrześniu 2017 roku wyniósł mniej niż 6 %.
 
5.      Wymagane dokumenty i ich składanie:
 
1)      list motywacyjny;
2)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy;
5)      oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.;
7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych    (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).
 
           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. oświaty", do godz. 15:30 dnia 27 listopada 2017 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
 
6.      Postanowienia końcowe:
 
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;                                                                        
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy    kwalifikacyjnej;
4) lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;
5) kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;
6)  złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie urzędu w ciągu 21 dni od zakończeniu naboru. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną zmakulowane.
7)  dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy, pokój nr 19, telefon 54 280 2137.
 
     
 
                                                                                             WÓJT
 
                                                                                   dr inż. Janusz Tyburski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (13 listopada 2017)
Opublikował: Marcin Żołnowski (13 listopada 2017, 08:13:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1207