OGŁOSZENIE NR 4/2017 o naborze na wolne od 1 stycznia 2018 roku stanowisko urzędnicze sekretarza gminy Rypin

Rypin, dnia 16.11.2017 roku
 
OGŁOSZENIE NR 4/2017
o naborze na wolne od 1 stycznia 2018 roku stanowisko urzędnicze                                sekretarza gminy Rypin

                    
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902)
 
Wójt Gminy Rypin
 
Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko sekretarza gminy Rypin ul. Lipnowska 4.
  
1.      Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie;
2)  wykształcenie wyższe, preferowane drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym o kierunkach prawo, administracja;
3)  co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),  w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych; 
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)  znajomość przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy, instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu Wyborczego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej;                                                                                                                                           
7)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.


2.      Wymagania dodatkowe:

1)  zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;
2)  zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
3)  dokładność i samodzielność;
4)  umiejętności menadżerskie, organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi;
5)  znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
6)  prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
 
3.  Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) nadzór nad procesem tworzenia aktów prawnych wydawanych przez organy gminy, a także przygotowaniem dokumentów przez komórki organizacyjne urzędu, opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy (oprócz Referatu Finansowego);                                                                                                                                      2)  nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Organizacyjnego urzędu i innych regulacji wewnętrznych urzędu oraz  instrukcji kancelaryjnej przez pracowników urzędu; 
3)  nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr;
4)  organizacja kontroli wewnętrznej a także dokonywanie kontroli wykonywania zadań przez pracowników urzędu wynikających z ich zakresów obowiązków;
5)  nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych Kodeksu postępowania administracyjnego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt;
6)  podejmowanie działań organizacyjno – technicznych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu;
7)  przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;
8)  koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami oraz spisami powszechnymi;
9)  koordynacja wykonywania zadań w zakresie obsługi organów gminy, zapewnienia terminowego i prawidłowego przygotowania materiałów pod obrady rady i komisji;
10)  nadzorowanie spraw związanych z funkcjonowaniem sołectw – jednostek pomocniczych gminy;
11)  prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji oraz koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków przez wójta i sekretarza;
12)  udział w pracach gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, powołanego odrębnym zarządzeniem wójta;
13)  nadzór nad prowadzeniem biuletynu informacji publicznej, strony internetowej, portali społecznościowych  oraz kroniki gminy; 
14)  sprawowanie funkcji: administratora bezpieczeństwa informacji, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, pełnomocnika ds. wyborów.
 
4.      Warunki pracy:
 
1)      pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
2)      kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni
oczekiwania pracodawcy;
3)      usytuowanie stanowiska pracy: pierwsze piętro, wejście po schodach.                                                              
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu październiku 2017 roku wyniósł mniej niż 6 %.
 
5.      Wymagane dokumenty i ich składanie:
 
1)      list motywacyjny;
2)      życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy;
5)      oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.;
7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922).
 
           Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko sekretarz gminy", do godz. 15:30 dnia 1 grudnia 2017 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
 
6.      Postanowienia końcowe:
 
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą       rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy    kwalifikacyjnej;
4) lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;
5) kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;
6)  złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie urzędu w ciągu 21 dni od zakończeniu naboru. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną zmakulowane. 
7)  dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy, pokój nr 19, telefon 54 280 2137.
 
     
 
                                                                                              WÓJT

                                                                                    dr inż. Janusz Tyburski
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (16 listopada 2017)
Opublikował: Marcin Żołnowski (16 listopada 2017, 14:57:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1909