Ogłoszenie nr 2/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Rypin

Rypin, dnia 15 czerwca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE NR 2/18
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami  w Urzędzie Gminy Rypin. 
 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm)  
Wójt Gminy Rypin 
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw  gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4. 

I. Zadania wykonywane na stanowisku pracy obejmą m. in.:
 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami  komunalnymi.
 2. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, pozbywania się nieczystości płynnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin (w tym kontrola stanu faktycznego w terenie), planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami.
 3. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat i kar naliczonych z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozbywania się nieczystości płynnych, współpraca z Referatem Finansowym w tym zakresie, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 4. Realizację innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
 5. Monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy).
 6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w tym prowadzenie ewidencji zgłoszeń dotyczących wycinki drzew i krzewów z terenu gminy Rypin. 
II. Wymagania niezbędne: 

 1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 
 2. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska. 
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
 5. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, obejmujących m. in.  ustawy: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o bateriach i akumulatorach, o odpadach, prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  o ochronie przyrody, o egzekucji w administracji, ordynacja podatkowa, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym. 
III. Wymagania preferowane (podlegające ocenie w ramach selekcji kandydatów):
 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. W przypadku posiadania przynajmniej 3 - letniego stażu pracy na stanowisku o zakresie czynności zbliżonym do zakresu określonego w ogłoszeniu, dopuszcza się możliwość posiadania wykształcenia wyższego I lub II stopnia o kierunku innym niż określone w pkt II, ppkt 2. 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Dokładność, staranność, dociekliwość, obowiązkowość. 
 2. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 
 3. Opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu. 
 4. Gotowość do pracy w terenie. 
 5. Prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych. 
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, Power Point). 
V. Warunki pracy:
 
 1. pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
 2. kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy; 
 4. usytuowanie stanowiska pracy: parter. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu maju 2018 roku wyniósł mniej niż 6 %. 
 
VI   Wymagane dokumenty i ich składanie:
 
 1. list motywacyjny; 
 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej; 
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy; 
 5. w przypadku posiadania 3 letniego stażu pracy na podobnym stanowisku - kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku o którym mowa w pkt. III, ppkt. 1; 
 6. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z załączonym wzorem; 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami", do godz. 15:30 dnia 06 lipca 2018 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin. 
 
VII. Postanowienia końcowe:

 
 1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron; 
 2. oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy; 
 3. kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej; 
 4. lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie; 
 5. kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;
 6. złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie urzędu w ciągu 21 dni od zakończeniu naboru. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną zmakulowane. 
 7. dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy - pokój nr 19 lub skarbnik gminy – pokój nr 12, telefon 54 280 97 00. 
 
        WÓJT

/-/ dr inż. Janusz Tyburskiklauzula informacyjna - RODO pobierz (193kB) pdf
wzór oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych pobierz (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (15 czerwca 2018)
Opublikował: Mariusz Paprocki (15 czerwca 2018, 17:05:51)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (19 czerwca 2018, 14:01:44)
Zmieniono: dodano klauzulę informacyjną i wzór zgody

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1835