Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Rypin.


Rypin, dnia 29 czerwca 2020 r.


OGŁOSZENIE NR 1/20
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi kasowej  w Urzędzie Gminy Rypin.

 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm) 
Wójt Gminy Rypin
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw  obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4.
I. Zadania wykonywane na stanowisku pracy obejmą m. in.:
1.      Przyjmowanie wpłat do kasy.
2.      Odprowadzanie z kasy do Banku zainkasowanych sum na właściwe rachunki bankowe.
3.      Praca przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi kasy.
4.      Obsługa terminala płatniczego.
5.      Prowadzenie kasy fiskalnej.
6.      Dokonywanie wypłaty gotówki z kasy na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów źródłowych. Wypłata środków pieniężnych następuje osobie wskazanej w dowodzie (fakturze, rachunku, liście płac, PK lub innym dokumencie stanowiącym oryginał).
7.      Wypisywanie specyfikacji wypłaty zamkniętej (czeków) oraz podejmowanie gotówki do kasy.
8.      Bieżące sporządzanie Raportów Kasowych oddzielnie dla każdego rodzaju środków oraz przekazanie ich wraz z dokumentami przychodowymi i rozchodowymi odpowiedniej komórce księgowości.
9.      Anulowanie mylnie wystawionych wpłat, pokwitowań w zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
10.  Prawidłowe gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania ich ewidencja w księdze druków (K-103, KP i KW) oraz ich zabezpieczenie.
11.  Przekazywanie kasy tylko w drodze protokolarnej, w obecności osoby wyznaczonej przez kierownika jednostki lub osób przełożonych.
12.  Archiwizacja i zabezpieczenie danych i dokumentów w powierzonym zakresie.
 
II. Wymagania niezbędne:
1.      Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2.      Nieposzlakowana opinia,
3.      Wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek: finanse, rachunkowość lub finanse i rachunkowość.
4.      Minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku lub minimum roczne doświadczenie przy pracy z gotówką.
5.      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.      Znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy:
·        ustawy o samorządzie gminnym,
·        ustawy o rachunkowości,
·        kodeks postępowania administracyjnego.
 
III. Wymagania dodatkowe:
1.      Zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, kultura osobista.
2.      Umiejętność pracy w zespole.
3.      Znajomość procedury administracyjnej.
4.      Prawo jazdy co najmniej kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
5.      Opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.
6.      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w zakresie pakietów biurowych MS Office (Word, Excel).
IV. Warunki pracy:
 
1.      Określenie stanowiska:          Podinspektor ds. obsługi kasowej.
2.      Wymiar zatrudnienia:            praca w pełnym wymiarze począwszy od 01 sierpnia 2020 roku.
3.      Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
4.      Jeżeli pracownik spełni oczekiwania pracodawcy, kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony.
5.      Usytuowanie stanowiska pracy: parter.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu czerwcu 2020 roku wyniósł mniej niż 6 %.
 
V. Wymagane dokumenty i ich składanie:  
1.      List motywacyjny.
2.      Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy.
5.      Kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku o którym mowa w pkt. II, ppkt. 4.
6.      Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
8.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z załączonym wzorem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. obsługi kasowej", do godz. 1530 dnia 22 lipca 2020 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
 
VI.   Postanowienia końcowe:  
1.        Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
2.        Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
3.        Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4.        Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
5.        Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.
6.        Złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie urzędu w ciągu 21 dni od zakończeniu naboru. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną zniszczone.
7.        Dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy - pokój nr 19 lub skarbnik gminy – pokój nr 12, telefon 54 280 97 00.
 
 
                                                                                             WÓJT

                                                                                                       /-/ dr inż. Janusz Tyburski

klauzula informacyjna - RODO pobierz (193kB) pdf
wzór oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych pobierz (13kB) word
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (30 czerwca 2020)
Opublikował: Mariusz Paprocki (30 czerwca 2020, 14:49:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2139