OGŁOSZENIE NR 3/21 Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury w Urzędzie Gminy Rypin.


Rypin, dnia 19 października 2021 r.OGŁOSZENIE NR 3/21
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury  w Urzędzie Gminy Rypin.
 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm) 
Wójt Gminy Rypin
ogłasza nabór kandydatów na wolne od 1 listopada 2021r. stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4.

I. Zadania wykonywane na stanowisku pracy obejmą m. in.:

1.      W zakresie dróg gminnych:
 
 • zarządzanie siecią dróg gminnych,
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii,
 • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz metryk dróg i ksiąg obiektów mostowych,
 • współdziałanie z wojewódzkim i powiatowym zarządem dróg w zakresie właściwego oznakowania dróg i ich utrzymania,
 • sprawowanie nadzoru nad budową, przebudową, modernizacją, remontami i ochroną dróg,
 • określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 • prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego dróg,
 • koordynowanie robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • właściwe utrzymanie urządzeń związanych z drogami,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
 • przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców gminy w sprawie awarii elektrycznych i nieprawidłowego funkcjonowania oświetlenia oraz przekazywanie ich do Energa Oświetlenie,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym,
 • utrzymanie czystości i porządku na drogach,
 • organizowanie akcji odśnieżania dróg, chodników i placów.
 
2. W zakresie gospodarki leśnej:
 
 •  nadzór nad gminnymi terenami zalesionymi oraz gminnymi terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi,  
 • koordynowanie spraw związanych z zalesianiem gruntów oraz zakup sadzonek dla potrzeby jednostek gminnych i mieszkańców,  
 • koordynowanie spraw związanych z wykonaniem uproszczonego planu urządzenia lasu, współpraca i nadzór nad kołami łowieckimi. 
  
3.    W zakresie melioracji i urządzeń wodnych:
 • prowadzenie całości spraw w tym postępowań administracyjnych dotyczących zmiany stosunków wodnych na gruncie,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy oraz zabezpieczeniem wody dla potrzeb rolnictwa,
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją i eksploatacją gminnych urządzeń melioracji wodnych,
 • współpraca z Gminną Spółką Wodną w Rypinie w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji przekazywanej spółkom wodnym na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze technicznej gminy.  
4. Sporządzanie wniosków na pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie zadań objętych zakresem czynności.
 
II. Wymagania niezbędne:

1.      Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2.      Nieposzlakowana opinia.
3.      Wykształcenie wyższe.
4.      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.      Znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy m.in.:
 •  ustawy o samorządzie gminnym,  
 • kodeks postępowania administracyjnego, 
 • ustawy Prawo wodne,  
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
 • ustawy o drogach publicznych,  
 • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  
 • ustawy prawo ochrony środowiska,  
 • ustawy prawo budowlane.  
III. Wymagania preferowane (podlegające ocenie w ramach selekcji kandydatów):

1.      Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
2.      Wykształcenie wyższe techniczne: drogownictwo, budownictwo lub pokrewne.

IV. Wymagania dodatkowe:

1.      Zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, kultura osobista.
2.      Umiejętność pracy w zespole.
3.      Znajomość procedury administracyjnej.
4.      Prawo jazdy co najmniej kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
5.      Opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.
6.      Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w zakresie pakietów biurowych MS Office (Word, Excel) oraz programów technicznych typu AutoCad, programów kosztorysowych.

V. Warunki pracy:
 
1.      Określenie stanowiska:          Podinspektor ds. infrastruktury.
2.      Wymiar zatrudnienia:            praca w pełnym wymiarze, zatrudnienie nastąpi po 1 listopada 2021 roku.
3.      Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
4.      Jeżeli pracownik spełni oczekiwania pracodawcy, kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony.
5.      Usytuowanie stanowiska pracy: parter.
6.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu wrześniu 2021 roku wyniósł mniej niż 6 %.
 
VI. Wymagane dokumenty i ich składanie:
 
1.      List motywacyjny.
2.      Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy.
5.      Kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku o którym mowa w pkt III.
6.      Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
8.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z załączonym wzorem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. infrastruktury", do godz. 15:30 dnia 10 listopada 2021 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
 
VII. Postanowienia końcowe:
 
1.        Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
2.        W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty spełniające wymagania preferowane.
3.        Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
4.        Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z występującą sytuacją pandemiczną na terenie kraju, pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.
5.        Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
6.        Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.
7.        Złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, zostaną zwrócone przesyłką pocztową.
8.        Dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy - pokój nr 19 lub kierownik referatu – pokój nr 1, telefon 54 280 97 00.
 
 
                                                                                                                WÓJT

                                                                                               dr inż. Janusz Tyburski

klauzula informacyjna RODO -  pobierz (193kB) pdf
wzór oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych - pobierz (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (19 października 2021)
Opublikował: Mariusz Paprocki (19 października 2021, 14:32:47)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (26 października 2021, 21:33:34)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1458