OGŁOSZENIE NR 1/22 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Skarbnik gminy.


Rypin, dnia 03 czerwca 2022 r.


OGŁOSZENIE NR 1/22
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Skarbnik gminy.

 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)  w związku z art. 54, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 305 z późn. zm.)

Wójt Gminy Rypin

ogłasza nabór kandydatów na wolne od dnia 29 sierpnia 2022 roku stanowisko urzędnicze:
Skarbnik gminy w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.

I. Zadania wykonywane na stanowisku pracy obejmą m. in.:
1) Przygotowanie materiałów do sporządzenia oraz opracowywanie projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w trakcie roku budżetowego.
2) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i jednostkami samorządowymi w zakresie opracowania ww. dokumentów.
3) Bieżąca analiza wykonania budżetu.
4) Współpraca i współdziałanie z radą i jej organami w planowaniu i realizacji zadań.
5) Nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
6) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami referatu finansowego.
7) Sporządzanie okresowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetu – sprawozdanie zbiorcze.
8) Przygotowywanie i opracowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy.
9) Przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta oraz organizacja obiegu dokumentów finansowych w urzędzie.
10) Przestrzeganie zasad księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont.
11) Opracowanie informacji i sprawozdań opisowo – analitycznych ze zbiorczego wykonania budżetu gminy celem przedłożenia ww. sprawozdań przez wójta, radzie z zachowaniem ustawowych terminów.
12) Nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminy, jednostek organizacyjnych oraz jednostek korzystających z dotacji z budżetu gminy na zadania zlecone do realizacji.
13) Współpraca z organami finansowymi i bankowymi.
14) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej i dyscypliny finansów publicznych.
15) Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
16) Akceptowanie rachunków do wypłaty.
17) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji w oparciu o przepisy w tym zakresie stanowiące;
18) Kontrasygnowanie oświadczeń woli wójta w zakresie zarządu mieniem gminnym, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych;
19) Uczestnictwo w posiedzeniach rady.
 
II. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
3. Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
a. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki  w księgowości;
b. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki  w księgowości;
c. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d. posiadanie certyfikatu księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
7. Nieposzlakowana opinia.  
8. Znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy m.in.:
· kodeks postępowania administracyjnego,
· ustawy o samorządzie gminnym,
· ustawy o pracownikach samorządowych,
· ustawy o finansach publicznych,
· ustawy o rachunkowości,
· ordynacji podatkowej,
· ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
· ustawy o podatku rolnym,
· ustawy o podatku od środków transportowych,
· ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym  stanowisku urzędniczym.
 
III. Wymagania dodatkowe:
1. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne.
2. Preferowane doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego.
3. Zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
4. Umiejętność kierowania zespołem.
5. Opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.
6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w zakresie pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPaint) oraz programów księgowości budżetowej i rachunkowej.

IV. Warunki pracy:
1. Określenie stanowiska: Skarbnik gminy.
2. Wymiar zatrudnienia: praca w pełnym wymiarze.
3. Początek zatrudnienia: nie wcześniej niż 29 sierpień 2022r.
4. Zatrudnienie: wyłoniony kandydat w otwartym naborze, zostanie powołany na Skarbnika Gminy Rypin zgodnie z zasadami określonymi w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) tj. powołany przez radę gminy po przedstawieniu przez wójta gminy;
5. Usytuowanie stanowiska pracy: piętro.
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu maju 2022 roku wyniósł mniej niż 6 %.
 
V. Wymagane dokumenty i ich składanie:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie i staż pracy.
5. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Oświadczenie  o  niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu: za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego,  za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z załączonym wzorem.
9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282);
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko Skarbnika gminy", do godz. 15:30 dnia 24 czerwca 2022 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
 
VI. Postanowienia końcowe:
1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z występującą sytuacją pandemiczną na terenie kraju, pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.
4. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
5. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę:
  • oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, braku skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego,
  • informację z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą potwierdzającej brak orzeczonej odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.
6. Złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, zostaną zwrócone przesyłką pocztową.
7. Dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy - pokój nr 19, telefon 54 280 97 00.
8. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny.
 
 
    WÓJT             

/-/dr inż. Janusz Tyburski


 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin; e-mail: sekretariat@rypin.pl .
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Rypin: e-mail: iod@lesny.com.pl, , tel. 61 424 40 33.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rypin w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Przysługuje Panu/Pani posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. W przypadku braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rypin.
10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Oświadczenie RODO - pobierz (138kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (3 czerwca 2022)
Opublikował: Marcin Żołnowski (3 czerwca 2022, 09:32:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901