Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2010 rok zostały uchwalone na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 i Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 r. ( M.P. Nr 52, poz. 742 ):

1) od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
    b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych
        lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,- od 1m2
        powierzchni użytkowej,
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
       materiałem siewnym - 9,- od 1m2 powierzchni użytkowej,
    d) zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
        zdrowotnych - 4,- od 1m2 powierzchni użytkowej,
    e) pozoztałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
        pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,- od 1m2 powierzchni
        użytkowej,
    f)  letniskowych - 6,50,- zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2% ich wartości;

3) od gruntów:
    a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna bez
        względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów - 0,70 zł od 1m2
        powierzchni;
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,- zł
        od 1ha powierzchni;
    c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
       publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1m2 powierzchni.


__________________________________________________________________________

Podatek od nieruchomości płatny jest u sołtysa, w kasie urzędu gminy lub na konto bankowe.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
- budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania wody i odprowadzania 
  ścieków będących w użytkowaniu gminy Rypin,
- nieruchomości zajęte na potrzeby bibliotek gminnych.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (17 listopada 2009)
Opublikował: Agnieszka Krauza (14 stycznia 2010, 12:49:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1530