OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rypin


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RYPIN
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rypin
 
Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 518), oraz w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) Wójt Gminy Rypin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rypin:
 
  • Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Ławy oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/30 o powierzchni 0,4394 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rypinie prowadzi księgę wieczystą KW WLY/00005238/8. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana również decyzja o warunkach zabudowy.
Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
 
Warunki przetargu:
 
1.      Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2015 roku o godz.10:00 w budynku Urzędu Gminy Rypin Rypin, ul. Lipnowska 4, pokój nr. 16.
2.      Cena wywoławcza netto wynosi 50 267,- złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych).
3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8 000,- złotych (słownie: osiem tysięcy złotych).
4.      Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy Rypin: Bank Spółdzielczy Brodnica Oddział Rypin nr: 52 9484 1020 0600 1417 2006 0002 z dopiskiem w tytule przelewu: „wadium – nieruchomość położona w miejscowości Ławy stanowiąca działkę nr 47/30 o pow. 0,4394 ha”.
5.      Wpłata wadium zostanie uznana, gdy wymienione kwoty będą znajdować się na wskazanym koncie nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 20.01.2015r.
6.      Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczeniu w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
7.      Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
·               dowód wpłaty wadium,
·               dowód tożsamości,
·               stosowne pełnomocnictwo osoby reprezentującej w przetargu osobę prawną,
·               pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oraz regulaminem przetargu.
8.       Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz.1758).
9.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie  może wynosić mniej niż: 502,67,- zł.
10.  Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę netto nabycia nieruchomości do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
11.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
12.  Osobom, które nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13.  W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Wójt Gminy Rypin zawiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
14.  Koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca.
15.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dotrzyma terminu wpłaty bądź nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Rypin może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
16.  Wójt Gminy Rypin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Rypin.
17.  Przetarg ma formę przetargu ustnego nieograniczonego i zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z póź. zm.).
18.  Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rypinie, ul. Lipnowska 4, pokój nr 1, tel.54 280 97 01.
 
Rypin, dnia 19 grudnia 2014r.
                                                                                            
Wójt Gminy Rypin
/-/ dr inż. Janusz Tyburski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (19 grudnia 2014)
Opublikował: Mariusz Paprocki (19 grudnia 2014, 11:00:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1143