Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach


ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA RYPIN
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin
NIP: 8921449035
REGON: 910866749
tel./fax (054) 280 97 00
godziny urzędowania: pn. – pt.  w godz. 7:30 do 15:30
 
2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Adam Łapkiewicz, stanowisko: Inspektor ds. Promocji w Urzędzie Gminy Rypin, tel. 54 280 97 13, fax. 54 280 21 37, e-mail: promocja@rypin.pl
 
3. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.
 
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach”, w tym dowóz i montaż poszczególnych urządzeń

             

Przykładowe krzesło kuchenne (6kB) plik          Przykładowe krzesło drewniane (10kB) plik

5. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
6. Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2014 roku.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena oferty brutto.
 
10. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 17 w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2014 roku do godziny 10:00.
 
11. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie usługi – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach”. Nie otwierać przed 21 lutego 2014 roku, godz. 10:15.”
 
12. Termin związania z ofertą: 30dni.
 
 
                                                                                                                                   Wójt                               
                                                                                                                                                                                                                                              /-/ dr inż. Janusz Tyburski        

Zapytanie ofertowe pobierz (32kB) word

Załączniki:
Formularz ofertowy pobierz (68kB) word
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz (15kB) word
Projekt umowy pobierz (173kB) pdf     Informacja o wyborze oferty pobierz (132kB) pdf


Informacja o wyborze kolejnej oferty pobierz (119kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (12 lutego 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (12 lutego 2014, 09:06:38)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (6 marca 2014, 08:06:58)
Zmieniono: dodano informację o wyborze kolejnej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2030