OGŁOSZENIE NR 1/2014 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rypin.


Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. )
 
                                                   Wójt Gminy Rypin
 
ogłasza konkurs na stanowisko do spraw zamówień publicznych  w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4.
 
I. Zakres podstawowych zadań za stanowisku pracy:
1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
2. Przygotowywanie i prowadzenie w imieniu zamawiającego postępowania, w tym:
a. określenie wartości zamówienia i wyboru trybu postępowania,
b. przygotowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszeń,
c. przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
d. określenie wymagań dotyczących wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania      umowy,
e. publikacja informacji dotyczących zamówień i dokumentacji postępowania,
f. udział w postępowaniu przetargowym.
3. Udzielanie wyjaśnień oferentom, rozpatrywanie protestów i odwołań.
4. Przygotowywanie projektów umów na wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Nadzór nad realizacją i rozliczenie finansowo-rzeczowe udzielonych zamówień.
6. Prowadzenie ewidencji realizowanych zamówień.
7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.
8. Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
9. Współpraca z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji.                                                                            
10. Opracowywanie i wdrażanie procedur wyboru wykonawców zamówień, do których nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

II. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub studia podyplomowe o kierunku zamówienia publiczne.
3. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, preferowane w administracji samorządowej.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.         
5. Znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy, obejmujących m. in. ustawy: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, KPA, kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o podatku od towarów i usług, o finansach publicznych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie informacji niejawnych, o rachunkowości.
 
III. Wymagania dodatkowe:
1. Zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, kultura osobista.
2. Biegła znajomość obsługi komputera.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Znajomość procedury administracyjnej.
 
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (C.V.) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
4. Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu.
5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu (pokój nr 18) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze”, w terminie do dnia 10 marca 2014 r. do godz.15:00.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin  (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.                
 
Dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy pokój nr 19, telefon 54 280 2137.
 

WÓJT                

dr inż. Janusz Tyburski

                                                                                               
 
Rypin, dnia 21 lutego 2014 roku


Treść ogłoszenia do pobrania w formacie pdf (216kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (21 lutego 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (21 lutego 2014, 08:58:26)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (13 lutego 2015, 14:52:28)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5422