Raport o stanie gminy w 2018 roku

Na podstawie znowelizowanych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Zgodnie z art. 28 aa. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Formularz zgłoszenia dostępny jest poniżej:

Zgłoszenie do przewodniczącej rady (14kB) word

Klauzula informacyjna (15kB) word
Raport do pobrania (2699kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki - sekretarz gminy (30 maja 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (30 maja 2019, 10:56:07)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (12 czerwca 2019, 14:17:41)
Zmieniono: zmiana opisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6165