Raport o stanie gminy w roku 2019

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r,. poz. 713) Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Zgodnie z art. 28 aa. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport o stanie gminy w roku 2019 (1902kB) pdf

Formularz zgłoszenia dostępny jest poniżej:

Zgłoszenie do przewodniczącej rady gminy (14kB) word

Klauzula informacyjna (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki - sekretarz gminy (28 maja 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (28 maja 2020, 11:44:14)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (15 czerwca 2020, 14:11:18)
Zmieniono: poprawiono liczbę mieszkańców (Cetki, Czyżewo) str. 14 raportu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5111