Ogłoszenie nr 3/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Urzędzie Gminy Rypin.

Rypin, dnia 15 czerwca 2018 r. 
 
OGŁOSZENIE NR 3/18
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa  w Urzędzie Gminy Rypin. 
 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm)  
Wójt Gminy Rypin 
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw  budownictwa w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4. 

I. Zadania wykonywane na stanowisku pracy obejmą m. in.:
 1.  Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem zadań inwestycyjnych i remontowych. 
 2. Przygotowywanie dokumentacji do studium zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przygotowywanie dokumentacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 
 5. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego. 
 6. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.
 7. Prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości. 
 
II. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
 2. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia, kierunek budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna. 
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 4. Znajomość przepisów prawa związanych z problematyką na stanowisku pracy, obejmujących m. in. ustawy: o samorządzie gminnym, KPA, prawo budowlane, prawo lokalowe, prawo zamówień publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

III. Wymagania preferowane (podlegające ocenie w ramach selekcji kandydatów):
 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. W przypadku posiadania przynajmniej 3 - letniego stażu pracy na stanowisku o zakresie czynności zbliżonym do zakresu określonego w ogłoszeniu, dopuszcza się możliwość posiadania wykształcenia wyższego I lub II stopnia o kierunku innym niż określone w pkt II, ppkt 2. 
 
IV. Wymagania dodatkowe:
 1. Zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny, dyspozycyjność, kultura osobista. 
 2. Umiejętność pracy w zespole. 
 3. Znajomość procedury administracyjnej. 
 4. Gotowość do pracy w terenie. 
 5. Prawo jazdy co najmniej kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych. 
 6. Opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, Power Point). 
V. Warunki pracy:
 
 1. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy. 
 2. Kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy. 
 3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 4. Usytuowanie stanowiska pracy: parter. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rypin, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cumaju2018 roku wyniósł mniej niż 6 %.
 
VI. Wymagane dokumenty i ich składanie:
 
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej; 
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy; 
 5. w przypadku posiadania 3 letniego stażu pracy na podobnym stanowisku - kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku o którym mowa w pkt. III, ppkt. 1; 
 6. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z załączonym wzorem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko ds. budownictwa", do godz. 15:30 dnia 06 lipca 2018 roku, na wskazany adres: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin
 
VII. Postanowienia końcowe:
 
 1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 2. oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy; 
 3. kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej; 
 4. lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie; 
 5. kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy;
 6. złożone dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do zawarcia umowy, będą do odbioru w sekretariacie urzędu w ciągu 21 dni od zakończeniu naboru. Urząd nie będzie odsyłał złożonych dokumentów. Dokumenty nie odebrane zostaną zmakulowane. 
 7. dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy - pokój nr 19 lub skarbnik gminy – pokój nr 12, telefon 54 280 97 00. 
 
 
    WÓJT

/-/dr inż. Janusz Tyburski

klauzula informacyjna - RODO pobierz (193kB) pdf
wzór oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych pobierz (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (15 czerwca 2018)
Opublikował: Mariusz Paprocki (15 czerwca 2018, 16:54:36)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (19 czerwca 2018, 14:04:19)
Zmieniono: dodano klauzulę informacyjną i wzór zgody

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1391