Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – - izba przyrodnicza


Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie –
- izba przyrodnicza
 
ZAPYTANIE CENOWE (OFERTOWE )
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA RYPIN
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin
NIP: 8921449035
REGON: 910866749
tel./fax (054) 280 97 00
godziny urzędowania: pn. – pt.  w godz. 7:30 do 15:30
 
2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Adam Łapkiewicz, stanowisko: Inspektor ds. Promocji w Urzędzie Gminy Rypin, tel. 54 280 97 13, fax. 54 280 21 37, e-mail: promocja@rypin.pl
 
3. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
 
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba przyrodnicza, polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych i remontowych. Szczegóły zawarto w załączniku: Kosztorys ofertowy
   
5. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2014 roku.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) wpłacą wadium w wysokości 1000,00 zł. na konto: 73 9484 1020 0600 1417 2006 0012

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a)    Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b)   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 c) Dokument potwierdzający uprawnienia kierownika budowy do prowadzenia prac budowlanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena oferty brutto.

 
10. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8-go października  2014 roku do godziny 10:00.

11. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, Obowiązkowo należy akceptować warunki dołączonego projektu umowy.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację zadania pt.: „Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie – izba przyrodnicza”. Nie otwierać przed 8 października 2014 roku, godz. 10:15.”
 
12. Termin związania z ofertą: 30 dni.Wójt                  

dr inż. Janusz Tyburski
   
 

Zapytanie ofertowe >> pobierz (134kB) pdf

Załączniki:
1. Formularz ofertowy >> pobierz (189kB) pdf  

2. Oświadczenie wykonawcy >> pobierz (176kB) pdf

3. Projekt umowy >> pobierz (294kB) pdf

4. Kosztorys ofertowy >> pobierz (20kB) word

5. Charakterystyka obiektu >> pobierz (79kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (22 września 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (22 września 2014, 13:38:03)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (22 września 2014, 13:49:02)
Zmieniono: zmiana opisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1480