2003 rok

Uchwała nr 27/03
Rady Gminy Rypin
z dnia 24 marca 2003

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje :

§1

Ustala    się    gminny    program    profilaktyki    i    rozwiązywania   problemów alkoholowych na 2003 rok określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

Uchwała do pobrania (22kB) word

Załącznik do uchwały (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (24 marca 2003)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 sierpnia 2006, 14:17:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2131