2012 r.


  U C H W A Ł A  Nr XV/71/12
RADY GMINY RYPIN
z dnia 9 lutego 2012 r.
 
w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458: z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz.230 i  Nr 106 poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281), art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793,Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144 poz.1175; z 2010 r. Nr 47 poz. 278,Nr 127 poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690), oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485, zm. z 2006 r. Nr 66, poz.469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 98, poz. 817, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 143 poz.962, Nr 213, poz. 1396, Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz.322, Nr 105, poz.614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431) uchwala się, co następuje:

Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała wraz z uzasasdnieniem do pobrania (84kB) pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok (115kB) pdf

Preliminarz Wydatków (126kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (9 lutego 2012)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (15 lutego 2012, 12:02:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1134