Strona główna

Strona główna

Zdjęcie

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2002 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), mamy przyjemność przedstawić Państwu Biuletyn Informacji Publicznej redagowany przez Gminę Rypin.

Prezentowane rozwiązanie Biuletynu składa się z części informacyjnej, ogólnodostępnej dla wszystkich zainteresowanych petentów, oraz z panelu administracyjnego dostępnego jedynie dla uprawnionych osób zajmujących się redagowaniem BIP w naszej gminie.

Opracowując podmiotową stronę Biuletynu firma LOGONET Sp. z o.o. rygorystycznie przestrzegała wymogów i standardów wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 17 maja 2002 r. sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619). Efektem ich pracy jest powstały szablon graficzny wraz z przejrzystym sposobem prezentowania informacji publicznych zgromadzonych w Biuletynie oraz przygotowanym menu podmiotowym gminnego BIP. 

Mamy nadzieje, że nasza strona internetowa znacznie usprawni zdobywanie informacji dotyczących Gminy Rypin, a dzięki uczestnictwu w programie "BIP w JST" mamy również szansę na aktywne współtworzenie nowoczesnego e-government oraz społeczeństwa informacyjnego w Polsce.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, Tel. 54 280 97 00, e-mail: sekretariat@rypin.pl.
2)    W Urzędzie Gminy Rypin wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Oskara Manowieckiego. Z Inspektorem można się skontaktować poprzez e-mail: iod@lesny.com.pl, Tel. 61 424 40 33.
3)    Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.
4)    W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Rypin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Rypin.
5)    Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
-    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
-    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
-    osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
-    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
-    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-     przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
-    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-    zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
-    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8)    Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

9)    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

metryczka


Wytworzył: Jan Kwiatkowski (3 kwietnia 2003)
Opublikował: Jan Kwiatkowski (3 kwietnia 2003, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (2 marca 2020, 14:46:14)
Zmieniono: Aktualizacja IOD

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 684683