Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 370) starsze karty »
numer wpisu:

2023/B/5

data: 12 września 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 82/9, 85/5, 85/10 w obrębie Stawiska, gmina Rypin” przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 82/9, 85/5 i 85/10 w miejscowości Stawiska – gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
KPE FARMS 3 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/B/RRW.6233.1.2023

data: 21 lipca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
nazwa
podmiotu:
BIE-ROL Wojciech Bielecki
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/B/7

data: 4 lipca 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sadłowo IV” przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 171/1, 172/1, 172/3, 173 i 174/2 w miejscowości Nowe Sadłowo – gm. Rypin.
dane
wnioskodawcy:
NASZE MAZURY Justyna Marczak, Marcin Sadowski S.C.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/20

data: 16 czerwca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja administracyjna (znak: RRW.6220.20.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,1GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Rypin 1” przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewid. 100/2 i 101/4 w miejscowości Starorypin Prywatny – gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
Earth Connect Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/7

data: 15 czerwca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja administracyjna (znak: RRW.6220.7.2022) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności 24 000 Mg/rok” przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewid. 95/2 w miejscowości Puszcza Miejska - gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
Krzysztof Lewandowski
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/A/6

data: 13 czerwca 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Przebudowa instalacji odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” przewidzianej do realizacji na działki o numerze ewidencyjnym 92 w miejscowości Puszcza Miejska – gm. Rypin
dane
wnioskodawcy:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/A/5

data: 29 maja 2023
zakres przedmiotowy: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 82/9, 85/5, 85/10 w obrębie Stawiska, gmina Rypin”.
dane
wnioskodawcy:
KPE FARMS 3 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/B/17

data: 27 marca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 55, 56/1, 60 w obrębie Kwiatkowo, gmina Rypin”
nazwa
podmiotu:
AGRO FARMS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/B/2

data: 13 marca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki-Podole-Rypałki Prywatne i nr 120301C Podole-Starorypin Rządowy”
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/B/1

data: 7 marca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120307C Rypałki Prywatne-Stawiska od km 1+530 do km 4+398 i nr 120305C Stawiska-Linne-Jasin-Kwiatkowo od km 1+194 do km 2+159”.
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 370) starsze karty »