Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 kwietnia 2024 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się LIX sesja Rady Gminy Rypin.   Porządek obrad przewiduje:   1. [...]

Informacja o pracy okw w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 21 kwietnia 2024 r. rozpoczną pracę o godz. 6:00.     Pełnomocnik ds. wyborów/-/ Mariusz Paprocki [...]

Informacja o pracy okw

Informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 7 kwietnia 2024 r. rozpoczną pracę o godz. 5:30.     Pełnomocnik ds. wyborów            [...]

Informacja o szkoleniu OKW

Informuję, że w dniu 4 kwietnia 2024 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się szkolenie całych składów Obwodowych Komisji Wyborczych połączone z przyjęciem nakładu kart do głosowania w wyborach do [...]

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla wszystkich wyborców.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 2408 z późn. zm.) Wójt Gminy Rypin informuje, że w najbliższych wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku organizuje [...]

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia.

Wójt Gminy Rypin informuje, że w celu zapewnienia udziału w głosowaniu w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin (wejście od strony cmentarza). Obecność obowiązkowa. Mariusz Paprocki - [...]

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II o miejscu, dacie i godzinie losowania składów terytorialnych komisji wyborczych

Ponieważ liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład, członkowie tej komisji zostaną wyłonieni w drodze publicznego [...]

Informacje dotyczące oświadczeń lustracyjnych

Każdy kandydat w wyborach samorządowych, urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., ma obowiązek złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia.Informacje dla osób kandydujących w wyborach samorządowych [...]

Mężowie zaufania

Uprawnienia mężów zaufania oraz zasady otrzymania diety określa Rozdział 11a ustawy Kodeks wyborczy (Dz. u. z 2023 r., poz. 2408).Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 [...]

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:1) terminie wyborów [...]

Informacje urzędowe

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7.00 - 21.00.  W dniu wyborów wszystkie obwodowe komisje wyborcze zaczynają pracę o godz. 6.00.W Urzędzie Gminy Rypin informacji dotyczących wyborów udziela sekretarz [...]

Kalendarz Wyborów Samorządowych

Opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kalendarz [...]

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Termin zgłaszania kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczych (OKW) - do dnia 8 marca 2024 r. do godz. 15.00 - pokój nr 19 oraz nr 27 Urzędu Gminy Rypin.Kandydatem na członka komisji nie może być: kandydat w wyborach, pełnomocnik [...]

Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Termin zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie - do dnia 22 lutego 2024 roku u Komisarza Wyborczego II we WłocławkuKandydatem na członka komisji nie może być:1) kandydat w wyborach;2) [...]

metryczka