Informacja

Z dniem 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. Pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat.
2. Osiągnęła wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).
3. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.
4. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
5. Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
6. Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie i podlega waloryzacji.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji,

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Jeżeli organ, o którym mowa nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa. W takim przypadku do dokumentów o których mowa wyżej do KRUS składa się oświadczenie wnioskodawcy i świadków (formularz wniosku KRUS GSOL-10/07/2023).

Oświadczenia, o których mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od dnia 3 lipca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Rypin, pokój nr 28, nr tel. 542809728. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, płatna na konto bankowe lub w kasie urzędu gminy (kasa czynna jest do g. 14:00).

Druki formularzy można otrzymać na miejscu lub pobrać poniżej.

Wnioski składane do wójta gminy:
Wniosek o wydanie zaświadczenia (18kB) word

Pozostałe dokumenty składane do KRUS:
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (310kB) pdf

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa format pliku xlsx (22kB) excel

Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa (408kB) pdf

Oświadczenie wnioskodawcy i oświadczenia świadków do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (649kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (3 lipca 2023)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 sierpnia 2023, 09:30:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1637