Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin12.09.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

12.09.2022


Rypin, dnia 12.09.2022 r.
 
RRW.6733.CP.14.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
zawiadamiam,
     że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Mateusza Gałkowskiego w dniu 09.09.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 33/3, 33/4, 33/6, 33/1 położonych w miejscowości Jasin oraz 153/1, 159/1, 155/1, 157/1, 160/1, 160/3 położonych w miejscowości Kwiatkowo - gmina Rypin.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3
w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Jasin i Kwiatkowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (12 września 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (13 września 2022, 14:31:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189