Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin13.03.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

13.03.2023

Rypin, dnia 13.03.2023 r.
 
RRW.6220.2.2023
O B W I E S Z C Z E N I E
 
  Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)
W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120302C Marianki-Podole-Rypałki Prywatne i nr 120301C Podole-Starorypin Rządowy” przewidzianej do realizacji na działkach w miejscowościach: Marianki - numery ewidencyjne:  219/1, 202/3, 220/2, 204/3, 206/3, 222/2, 209/2, 211/3, 226/3, 213/3, 215/3, 229/2, 218/2, 231/2, 219/2,  233/1, 216/3, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238/1, 239/2, 233/2, 241/2, 244/1, 245/2, 233/4, Rypałki Prywatne - numery ewidencyjne: 204/1, Starorypin Rządowy - numery ewidencyjne: 49, 59, 66/1, 53/1, 55/5, 60/4, 55/3, Starorypin Prywatny - numery ewidencyjne: 77/1, 75 – gm. Rypin.
Decyzja stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustala środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie decyzja zawiera ustalenia dotyczące fazy realizacji i eksploatacji oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 2B) w godzinach od 8:00 do 15:00.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie 
           
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz w sołectwie Marianki, Rypałki Prywatne, Starorypin Prywatny oraz Starorypin Rządowy na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (13 marca 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (14 marca 2023, 10:03:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262