Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin18.05.2023

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin

18.05.2023

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XLVIII sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji rady gminy odbytej w dniu 21 marca 2023 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji rady gminy.
 
2.  Wybór przewodniczącego rady gminy.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego rady gminy,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla wyboru przewodniczącego rady gminy.
d) przeprowadzenie głosowania,
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy.
 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2023 – 2032.
 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych,  jeśli jest on realizowany przez rodzica dziecka.
 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rypin na 2023 rok.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się
na terenie Gminy Rypin.
 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rypin”.
 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2022 rok.
 
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za rok 2022.
 
12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Balin.
 
13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Borzymin.
 
14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Cetki.
 
15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Czyżewo.
 
16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Dębiany.
 
17.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Dylewo.
 
18.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Głowińsk.
 
19.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Godziszewy.
 
20.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasin.
 
21.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Kowalki.
 
22.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Linne.
 
23.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Marianki.
 
24.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowe Sadłowo.
 
25.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Podole.
 
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Puszcza Rządowa.
 
27.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Rusinowo.
 
28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Rypałki Prywatne.
 
29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Sadłowo.
 
30. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Sikory.
 
31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Starorypin Prywatny.
 
32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Starorypin Rządowy.
 
33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Stawiska.
 
34. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Stępowo.
 
35. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Sołectwu Zakrocz.
 
36. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 
37.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 
38. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
39. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
40. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
41. Zakończenie obrad XLVIII sesji rady gminy.
 
 
 
    Wiceprzewodniczący Rady
 
       /-/ Mirosław Kowalski

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Kowalski (18 maja 2023)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 maja 2023, 12:55:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159