Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin24.05.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

24.05.2023


Rypin, dnia 24.05.2023 r.
 
RRW.6733.CP.15.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A.” z siedzibą w Gdańsku, Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Piotra Szameta w dniu 19.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 31 w miejscowości Dylewo, oraz 147, 188, 200 w miejscowości Zakrocz,  położonych w  gminie Rypin.
 
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Dylewo i Zakrocz na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (24 maja 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (24 maja 2023, 14:50:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129