Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin07.08.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

07.08.2023


Rypin, dnia 01.08.2023 r.
 
RRW.6733.CP.15.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
            podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A.” z siedzibą w Gdańsku, Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Piotra Szameta wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nN 0,4 kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 31 w miejscowości Dylewo, oraz 147, 188, 200 w miejscowości Zakrocz,  położonych w  gminie Rypin.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
            W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Dylewo i Zakrocz na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (7 sierpnia 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (7 sierpnia 2023, 15:29:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205