Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin09.08.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

09.08.2023


Rypin, dnia 09.08.2023  r.
 
RRW.6733.CP.19.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
     że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Rypin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii oświetleniowej nN w miejscowości Stępowo gmina Rypin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 254/3, 206, 199, 205/2, 251/5, 251/3 położonych w miejscowości Stępowo - gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, celem uzgodnienia.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Stępowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (9 sierpnia 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (10 sierpnia 2023, 07:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77