Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin11.08.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

11.08.2023


Rypin, dnia 10.08.2023  r.
 
RRW.6733.CP.17.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruń reprezentowanej przez Pana Jakuba Gawrońskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na dz. 194/2, 161, 155/5, 155/11, 155/10, 155/9, 155/7, 155/6 obręb 0011 Kowalki, gm. Rypin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 194/2, 161, 155/5, 155/11, 155/10, 155/9, 155/7, 155/6 położonych w miejscowości Kowalki - gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie celem uzgodnienia.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Kowalki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (11 sierpnia 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (11 sierpnia 2023, 10:47:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96