Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin30.08.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

30.08.2023


Rypin, dnia 30.08.2023 r.
 
RRW.6733.CP.16.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że na wniosek Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowanej przez Pana Łukasza Cieszyńskiego w dniu w dniu 17.08.2023 r. zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa zastawki ze stopniem i przepławką - Kamionka” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi położonymi w gminie Rypin:
· w miejscowości Zakrocz - 232/3, 232/4, 260, 232/2, 232/6,
· w miejscowości Puszcza Miejska - 64, 49/3.

    Pierwotny wniosek został złożony przez inwestora dnia 23.05.2023r. i uzupełniony dnia 21.06.2023r. Wójt Gminy Rypin sporządził projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji decyzji celu publicznego i przesłał go do uzgodnień. Inwestor po otrzymaniu projektu w znacznym stopniu skorygował wniosek i złożył go dnia 17.08.2023r. złożył do tutejszego organu skorygowany wniosek. Korekta polega na objęciu wnioskiem większej ilości działek, (pierwotny wniosek obejmował 3 działki, skorygowany 7 działek), co spowodowało, wzrost ilości stron postępowania oraz konieczność sporządzenia nowego projektu decyzji.
 
    W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Zakrocz oraz Puszcza miejska na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (30 sierpnia 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (31 sierpnia 2023, 10:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207