Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin12.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

12.09.2023

Rypin, dnia 12.09.2023 r.
 
RRW.6220.5.2023
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)
W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek KPE FARMS 3 Sp. z o.o. wydano decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 82/9, 85/5, 85/10 w obrębie Stawiska, gmina Rypin” przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych  82/9, 85/5 i 85/10 w miejscowości Stawiska – gm. Rypin.
Decyzja stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustala środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie decyzja zawiera ustalenia dotyczące fazy realizacji i eksploatacji oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 2B) w godzinach od 8:00 do 15:00.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie 
           
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz w sołectwie Stawiska na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (12 września 2023)
Opublikował: Marcin Dytrych (13 września 2023, 10:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215