Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin22.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023


Rypin, dnia 19.09.2023 r.
 
RRW.6733.CP.17.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
   podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A.” z siedzibą w Gdańsku, Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Jakuba Gawrońskiego wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na dz. 194/2, 161, 155/5, 155/11, 155/10, 155/9, 155/7, 155/6 obręb 0011 Kowalki, gm. Rypin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 194/2, 161, 155/5, 155/11, 155/10, 155/9, 155/7, 155/6 w miejscowości Kowalki,  położonych w  gminie Rypin.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
   W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Kowalki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (22 września 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (22 września 2023, 15:33:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240