Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin27.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

27.09.2023


Rypin, dnia 26.09.2023  r.
 
RRW.6733.CP.20.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek Gminy Rypin o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 197/17, 197/42, 197/33, 197/32, 197/28, 197/38, 194/2, 193/2, 197/40, 211, 212/10, 196, 195/2 położonych w miejscowości Kowalki - gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Toruniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku celem uzgodnienia.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Kowalki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (27 września 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (28 września 2023, 09:53:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86