Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin03.10.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

03.10.2023


Rypin, dnia 03.10.2023 r.
 
RRW.6733.CP.26.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Rypin w dniu 03.10.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalki” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 81, 80/1, 82/16, 82/29, 82/30, 82/36 i 82/13 położonych w miejscowości Kowalki - gmina Rypin.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin na stronie: www.bip.rypin.pl.,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Kowalki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (3 października 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (6 października 2023, 15:05:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189