Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin10.10.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

10.10.2023


Rypin, dnia 10.10.2023  r.
 
RRW.6733.CP.22.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek „ENERGA-OPERATOR S.A.” z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu  w imieniu której działa pełnomocnik Pan Rafał Szarek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa Linii SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 8, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/25, 9/26, 18, 19, 20, 21 oraz 30 położonych w miejscowości Puszcza Miejska - gmina Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Toruniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie i Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie celem uzgodnienia.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Puszcza Miejska na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (10 października 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (13 października 2023, 15:05:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111