Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin11.10.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

11.10.2023


Rypin, dnia 11.10.2023 r.
 
RRW.6733.CP.18.2023
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
że zostały zgromadzone materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Pana Włodzimierza Palickiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656 – etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100” ” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi:
· 894 w mieście Rypin położonych w  gminie Rypin.
· 21, 94, 184, 114, 162/3, 163/1 w miejscowości Godziszewy – gm. Rypin,
· 4, 12, 16/1, 24/3 w miejscowości Jasin – gm. Rypin,
· 10, 37, 65/2, 80, 139, 199 w miejscowości Stępowo – gm. Rypin,
· 407, 409 w miejscowości Przywitowo – gm. Rypin.
     W związku z powyższym strony postępowania w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Miasta Rypin, Urzędu Gminy Skrwilno oraz we wsiach Godziszewy, Jasin, Stępowo oraz Przywitowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (11 października 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (13 października 2023, 15:08:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214