Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin03.11.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

03.11.2023


Rypin, dnia 31.10.2023 r.
 
RRW.6733.CP.20.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa systemu odwadniającego dla miejscowości Kowalki przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 197/17, 197/42, 197/33, 197/32, 197/28, 197/38, 194/2, 193/2, 197/40, 211, 212/10, 196, 195/2 położonych w miejscowości Kowalki - gmina Rypin.
    Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
    W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Kowalki na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (3 listopada 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (3 listopada 2023, 15:05:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126