Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin09.04.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

09.04.2024


Rypin, dnia 09.04.2024 r.
 
RRW.6733.CP.6.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam,
że na wniosek Gminy Rypin w dniu 03.04.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Rusinowo” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 13/1, 78/1, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7 położonych w miejscowości Rusinowo - gmina Rypin.
    W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin na stronie: www.bip.rypin.pl.,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Rusinowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (9 kwietnia 2024)
Opublikował: Marcin Witulski (10 kwietnia 2024, 15:39:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233