NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/134/05Rady Gminy Rypinz dnia 27 lipca 2005zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.124 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )

Uchwała nr XXVI/134/05
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 lipca 2005


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art.124 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :
 
§  1

         W uchwale nr XXIII/113/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 zmienionej uchwałą Rady Gminy nr XXV/125/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 63/05 z dnia 31 maja 2005 r, zarządzeniem Wójta Gminy nr 69/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany :
 
1. Dochody budżetowe w kwocie 15.774.403 zł zastępuje się kwotą 15.444.086 zł, w tym :
1) środki z programów strukturalnych i spójności UE z kwoty 2.719.460 zł zmniejsza się do
    kwoty 2.319.460 zł,
 
2. Wydatki budżetowe w kwocie 18.867.926 zł zastępuje się kwotą 18.609.680 zł,
 
3. W wydatkach ustalonych w § 1 pkt 2 wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące w kwocie 10.705.242 zł zastępuje się kwotą 10.806.996 zł
    w tym:
a) wynagrodzenia osobowe wysokości 3.627.660 zł zastępuje się kwotą 3.690.160 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 745.373 zł zastępuje się kwotą 756.373 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.162.684 zł zastępuje się kwotą 7.802.684 zł, w tym :
a) wydatki na program z funduszy strukturalnych i spójności UE z kwoty 4.434.007 zł
    zmniejsza się do kwoty 4.034.007 zł.

Szczegółowe zmiany w dochodach i wydatkach określa załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

§  2

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.165.594 zł,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:
- kredyt bankowy w kwocie 858.391 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.896.213 zł,
- wolne środki z tytułu rozliczeń i pożyczek 410.990 zł
3. Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości 3.247.792 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 82.198 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§  3

         W załączniku nr 5 do uchwały nr XXIII/113/05 z dnia 28 stycznia 2005 r.
dotyczącym wykazu inwestycji  realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokości nakładów inwestycyjnych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§  4

Ustala się prognozę długu publicznego na rok 2005 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§  6

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§  7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo – przyjęty.

                                                                                           Przewodniczący Rady

     Piotr Pawłowski

Uchwała do pobrania (48kB) plik

Załącznik nr 1 (56kB) word

Załącznik nr 2 (64kB) word

Załącznik nr 3 (54kB) word

Załącznik nr 4 (61kB) word

Załącznik nr 5 (57kB) word

Planowane spłaty zobowiązań (51kB) word

Uzasadnienie (23kB) word

metryczka


Opublikował: Julita Kwiatkowska (12 sierpnia 2005, 11:45:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2324