OGŁOSZENIE NR 1/16 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Rypin.


                                                                                          Rypin, dnia 10. 06. 2016 r.
 
OGŁOSZENIE NR 1/16
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami   w Urzędzie Gminy Rypin.
 
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) 

Wójt Gminy Rypin

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw  gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4.

I. Zadania wykonywane na stanowisku pracy obejmą m. in.:

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami  komunalnymi,
- kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, pozbywania się nieczystości płynnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin (w tym kontrola stanu faktycznego w terenie),
- planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat i kar naliczonych z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozbywania się nieczystości płynnych, współpraca z Referatem Finansowym w tym zakresie,
- przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- realizację innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy).
 
II. Wymagania niezbędne:
 
1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, obejmujących m. in.  ustawy: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o bateriach i akumulatorach, o odpadach, prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  o egzekucji w administracji, ordynacja podatkowa, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym.

III. Wymagania dodatkowe:
 
1. Dokładność, staranność, dociekliwość, obowiązkowość.
2. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
3. Opanowanie, umiejętność pracy pod presją czasu.
4. Gotowość do pracy w terenie.
5. Prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, Power Point).
 
IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys  (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
2. List motywacyjny. 
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
5. Kopie świadectw pracy.
6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn zm.). 
8. Oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie urzędu (pokój nr 18) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze”, w terminie  do dnia   24 czerwca 2016 r. do godz.15.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (liczy się data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Rypin (www.bip.rypin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Dodatkowych informacji o naborze udziela sekretarz gminy ( pokój nr 19)   tel: 54 280 2137.WÓJT

dr inż. Janusz Tyburski
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 czerwca 2016)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (10 czerwca 2016, 14:39:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2002