Uchwały


Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

U C H W A Ł A  Nr 37/94
Rady Gminy w Rypinie
z dnia 14 listopada 1994 r.


w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia

Na   podstawie  art.  84  ust. 1 ustawy   z dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm./ Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Przystąpić do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu n. Wisłą.

§ 2

Do zgromadzenia założycielskiego stowarzyszenia wymienionego w § 1 uchwały deleguje następujące osoby:

1. Ryszard Potwardowski
 2. Andrzej Witold Churski

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                   
Rady Gminy                      

Grzegorz Zglinicki                  


Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


U C H W A Ł A Nr 60/99
Rady Gminy w Rypinie
z dnia 22 września 1999 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Na   podstawie  art.  84  ust. 1 i 2 ustawy   z dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 1996 r., poz. 74 z późn. zm.)

R a d a  g m i n y
uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2

Organizację, zadania oraz tryb określa statut Związku Gmin Wiejskich rzeczypospolitej Polskiej stanowiący załącznik do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący                            
Rady Gminy                                

Jan Pankowski                            


Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ"

Uchwała nr XVIII/127/08
Rady Gminy Rypin
z dnia 2 września 2008


w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)

  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ” jako członek zwyczajny.

2. Reprezentantem Gminy Rypin ustanawia się Wójta Gminy Rypin.


§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV/174/06 Rady Gminy Rypin z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich region Północ” zmieniona uchwałą nr XXXVI/189/06 Rady Gminy Rypin z dnia 4 października 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Janina Iwona AndrzejczukPorozumienia międzygminne

U C H W A Ł A   Nr 48/03
RADY GMINY RYPIN
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego

         Na   podstawie  art.  18  ust.  2   pkt  12  ustawy   z dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje :

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Rogowo i gminą Brzuze w sprawie wybudowania i eksploatacji kolektora sanitarnego (ściekowego) zgodnie z Programem gospodarki ściekowej dla gmin zrzeszonych w Związku Gmin Rypińskich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          Przewodniczący Rady 

               Piotr Pawłowski

plik do pobrania (20kB) plik


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (10 września 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (22 września 2003, 13:11:39)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (13 maja 2020, 10:54:48)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3964