Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalono uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, pkt 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, poz. 1549 i poz. 1768) obowiązującą od dnia 1 lutego 2023 roku.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi kwotę 23,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Podwyższona stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi wysokość trzykrotności stawki podstawowej, tj. kwotę 69,00 zł.


Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Rypin zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięcznie w terminie do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
____________________________________________________________________________

Uchwałą Rady Gminy Rypin ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 160,00 zł za rok bez względu na długość korzystania z nieruchomości.

Ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości trzykrotności stawki podstawowej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za rok z góry, jednorazowo do dnia 31 marca.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się poprzez wpłatę gotówką lub z wykorzystaniem karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Rypin lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rypin.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (2 grudnia 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (2 grudnia 2022, 10:55:59)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (16 lutego 2023, 10:32:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 641