Opłata targowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 ) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/1 ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 2010 r. ( M. P. Nr 52, poz. 5742 ) ustalono wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie gminy na 2010 rok w wysokości:

1) za sprzedaż z samochodu dostawczego            - 15,- zł;
2) za sprzedaż z samochodu osobowego              - 15,- zł;
3) za sprzedaż z ciągnika rolniczego z przyczepą  - 15,- zł;
4) za sprzedaż z wozu konnego                          - 15,- zł;
5) za sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki                 - 15,- zł.

______________________________________________________________________________

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

Pobierają ją inkasenci - sołtysi wydając pokwitowanie jako dowód jej opłacenia, z której rozliczają się w ciągu 7 dni od pobrania opłaty lub uiszczana jest w kasie urzędu gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (17 listopada 2009)
Opublikował: Agnieszka Krauza (15 stycznia 2010, 11:12:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1189